În perioada 01.03-31.03.2022, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2022, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

 1. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA MARTIE:

În luna martie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ au fost realizate un număr de 208 acţiuni de control, din care 109 în domeniul relaţiilor de muncă şi 99 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 246 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 123 angajatori au fost sancţionaţi cu 156 de sancţiuni contravenţionale, din care 129 avertismente contravenţionale şi 27 amenzi în cuantum de 134.100 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna martie 2022, au fost realizate un număr de 99 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 92 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 69 angajatori au fost sancţionaţi cu 83 de sancţiuni contravenţionale, din care 69 avertismente contravenţionale şi 14 amenzi în valoare de 65.500 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 17 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accidentele de circulaţie şi  căderea de la acelaşi nivel. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna martie 2022, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 109 controale, au dispus 154 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 73 de sancţiuni contravenţionale, din care 13 amenzi în cuantum de 68.600 lei şi 60 de avertismente contravenţionale.

La doi angajatori din domeniile baruri şi transporturi, inspectorii de muncă au identificat două persoane care prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

În luna martie 2022, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră opt contracte colective de muncă.

 

 1. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA MARTIE:
 2. Campania naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto

Obiectivele acţiunilor de control au fost :

 • identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relaţiile de muncă  şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în  acest domeniu;
 • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea  de către angajatorii care desfăşoară activitate în  acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi a  sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul  verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă şi  a sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul relaţiilor de muncă şi a sănătăţii şi securităţii în muncă în activităţile specifice ale societăţilor comerciale din domeniul de activitate vizat de acţiune.

Au fost verificaţi 30 de angajatori. Pentru deficienţele constatate  cu ocazia controalelor au fost dispuse 64  măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 38 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 33.500 lei .

În  domeniul relaţiilor de muncă:

Pentru deficienţele constatate  cu ocazia controalelor au fost dispuse 39 măsuri de remediere  şi au fost aplicate un număr de 13 sancţiuni contravenţionale, din care o amendă de 3.000 lei şi 12 avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost următoarele:

 • nu era respectată obligaţia de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi;
 • nu era respectată obligaţia de informare a salariaţilor, prin act adiţional la contractul individual de muncă, cu privire la salariul minim brut garantat în plată;
 • nu era respectată obligaţia angajatorului de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc;
 • registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate;
 • dosarele  personale ale salariaţilor erau incomplete;
 • nu era respectată obligaţia angajatorului de a informa utilizarea frecventă a muncii de noapte la inspectoratul teritorial de muncă;
 • nu era respectată obligaţia de acordare a repaosului saptămânal de 48 de ore consecutive.

În  domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Pentru deficienţele constatate  cu ocazia controalelor au fost dispuse 25 măsuri de remediere  şi au fost aplicate 25 sancţiuni contravenţionale  din care 18  avertismente contravenţionale şi 7 amenzi în cuantum  de 30.500 lei.

Deficienţele constatate în domeniul  sănătăţii şi securităţii în muncă au fost următoarele:

 • certificatul de examinare “in situ” pentru instalaţiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv era expirat;
 • rastelul de depozitare a buteliilor pentru aragaz nu era legat la instalaţia de împământare;
 • nu au fost puse la dispoziţia lucrătorilor fişele cu date de securitate;
 • nu era realizată verificarea periodică a instalaţiei electrice;
 • nu era utilizat echipamentul individual de protecţie de către lucrători;
 • nu au fost desemnaţi prin decizie lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor;
 • nu erau semnalizate zonele unde pot apărea atmosfere explozive;

nu era efectuat examenul medical periodic pentru lucrători.

 1. Acţiunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor

Campania națională se desfăşoară în perioada 15.02.2022 – 09.12.2022 și cuprinde patru etape:

 • prima etapă s-a desfășurat în lunile februarie – martie 2022 prin mediatizarea, informarea, conștientizarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor și organizarea de dezbateri în cadrul ITM-urilor cu principalii operatori economici din județe cu activitate în acest domeniu;
 • a doua etapă se va desfășura în lunile aprilie – noiembrie 2022 şi va consta în  verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în  domeniul construcţiilor, prin acțiuni de control.

În cadrul primei etape a acestei acţiuni, în data de 29.03.2022, a avut loc o şedinţă de informare şi conştientizare a angajatorilor, în sala de şedinţe la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț.

La acțiune au fost invitați să participe reprezentanți ai angajatorilor, lucrători desemnaţi cu activităţile de prevenire şi protecţie, lucrători cu răspunderi specifice cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncă, din  domeniul construcţiilor. La întâlnirea de lucru au participat 12 reprezentanţi ai angajatorilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, iar din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au participat inspectorul şef adjunct relaţii de muncă, şeful serviciului control SSM şi un inspector de muncă SSM.

Tematica abordată în cadrul ședinței a fost: prezentarea acțiunii, deficienţele frecvente întâlnite în urma controalelor efectuate în anul 2021, prezentarea statisticii evoluţiei accidentelor de muncă la nivelul judeţului Neamţ pentru anii 2017-2022, cauzele care au dus la producerea acestor evenimente, precum şi noutăţi legislative în domeniul relaţiilor de muncă.

III.  Acţiunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de către Comisia Europeană

În luna martie 2022 au fost verificate 6 societăţi şi un număr de 22 produse. Nu au fost dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale

 1. Acţiune de informare şi prevenţie privind preîntâmpinarea cazurilor de muncă nedeclarată şi muncă subdeclarată

În perioada 01.03.2022 – 31.03.2022, au fost comunicate  388 de  scrisori de informare la angajatori.Comunicarea scrisorilor de informare se realizează atât în cadrul acţiunilor de control privind verificarea modului de respectare a legislaţiei din domeniul relaţiilor de muncă, cât şi prin e-mail.

Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul campaniei de informare şi conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, la angajatori care prestează  activitate în domenii  susceptibile de utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate, demarată în data de 25 august 2021.

V.Acţiunea nr. 16 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acțiune de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice (AMS), precum și a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora

În conformitate cu Ghidul campaniei SLIC, acțiunea de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice,vizează angajatorii și lucrătorii din sectorul public și privat care desfăşoară activități în următoarele domenii de activitate: asistență medicală și asistență socială, activități de transport și curierat industria alimentară și a băuturilor, coafură și frizerie, sectorul construcțiilor.

În luna martie au fost selectați angajatorii care vor constitui  grupul țintă al acțiunii, pentru fiecare din domeniile de mai sus care se regăsesc în structura economică existentă la nivelul județului Neamt. În cadrul unităților selectate din baza de date a ITM Neamţ, vor fi identificate eșantioane reprezentative de lucrători ce își desfășoară activitatea la locuri de muncă unde există riscul apariției afecțiunilor                          musculo-scheletice.Angajatorii selectaţi au fost informaţi prin transmiterea  materialelor SLIC, pe e-mail.

 1. V Ziua Naţională a Meseriilor -11 martie 2022

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ a organizat la Colegiul Tehnic„ Gheorghe Cartianu” din Piatra Neamţ, în ziua de 11 martie 2022, un eveniment intitulat „Ziua Naţională a Meseriilor“, la care au participat membri ai Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Neamţ, reprezentanţi ai unor operatori economici din judeţ şi cadre didactice.

Inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, a răspuns invitaţiei organizatorilor acestui eveniment şi a prezentat o situaţie privind numărul de angajatori şi de angajaţi din judeţul Neamţ, problemele identificate de instituţia noastră în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă şi a subliniat importanţa formării profesionale ale elevilor, viitori lucrători.

În această perioadă, inspectori de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ pregătesc în colaborare cu cadrele didactice şi elevii de la Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ şi Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra Neamţ, Concursul naţional „ ŞTIU ŞI APLIC – SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII”. Prin acest concurs se urmăreşte încurajarea şi atragerea elevilor în activităţi de studiere a disciplinei numită „Securitate şi sănătate în muncă”, de promovare a securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale.

VII. Sesiune de informare în cadrul Proiectului: Sprijin pentru implementarea Convenţiei de la Istanbul în România

În data de 24.03.2022, s-a desfăşurat la Hotel Central Plaza Piatra Neamţ o şedinţă de informare cu privire la stereotipurile de gen şi creşterea gradului de conştientizare a perspectivei societăţii româneşti asupra problemelor femeilor de etnie romă. Aceasta întâlnire a avut loc în cadrul Proiectului: Sprijin pentru implementarea Convenţiei de la Istanbul în România cu sprijinul Agenției Naționale Pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați.La aceasta întâlnire a participat şi un inspector de muncă din cadrul ITM Neamţ.

VIII. Sesiune de informare cu privire la activităţile Autorităţii Europene a Muncii

În data de 31.03.2022, s-a desfăşurat sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, o şedinţă de informare cu privire la activităţile Autorităţii Europene a Muncii (ELA), cu accent pe aspecte legate de controale concentrate şi în comun, aşa cum sunt definite de art. 8 din Regulamentul nr. 1149/2019 al Parlamentului European şi al Consiliului din  20 iunie 2019 de instituire a unei Autorităţi Europene a Muncii, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 şi a Regulamentului (UE) 2016/589 şi de abrogare a Deciziei (UE) 2016/344.

La această şedinţă de informare au participat inspectorul şef al ITM Neamţ, inspectorul şef adjunct RM, inspectori de muncă cu competenţe în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, un reprezentant  al ISCTR şi a fost susţinută de un consilier din cadrul Inspecţiei Muncii, în calitate de ofiţer naţional de legătură în cadrul ELA.

 

 1. Şedinţa de lucru I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 21 martie 2022, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat în sistem on-line. Actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, au fost transmise prin e-mail, membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

 

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA  MARTIE :

  • Hotărârea Guvernului 259 din 23 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12006     0112 3f1   0 21>Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <LLNK 12006   319 12 251   0 52>Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin <LLNK 12006  1425 22 321   0 35>Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006;
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 20 din 7 martie 2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară;
  • Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 301 din 9 martie 2022 pentru aprobarea <LLNK 12022 0310BD21   0 10>Procedurii de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina ;
  • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 362 din 8 martie 2022 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale  de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate  în domeniul colectării creanţelor fiscal;
  • Hotărârea Guvernului 367 din 18 martie 2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor;
  • Legea nr. 70 din 28 martie 2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic,  determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
  • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 233 din 21 martie 2022 pentru aprobarea conţinutului şi <LLNK 12022     0 60DZ01   0 15>instrucţiunilor de elaborare a planului  de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de comunicare  a datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire  la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici;
  • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 234 din 21 martie 2022 pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare şi perfecţionare profesională şi a tematicii specifice programelor de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici.