Raportul CJSU Neamt pe anul 2017

RAPORTUL DE EVALUARE a activităţii desfăşurate, în anul 2017, de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ
În anul 2017 activitatea Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi de creştere a capacităţii de reacţie în situaţii de urgenţă a tuturor structurilor cu atribuţii din cadrul sistemului judeţean de management al situaţiilor de urgenţă.
1. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor ordinare şi extraordinare
În scopul asigurării unui management unitar al situaţiilor de urgenţă sau al stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă, în perioada de referinţă, membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au fost convocaţi în 25 de şedinţe, astfel:
 1 şedinţă ordinară conform ,,Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ”, pe anul 2017, fiind emisă o hotărâre;
 15 şedinţe extraordinare ca urmare a manifestării unor situaţii de urgenţă, fiind emise 21 de hotărâri;
 3 şedinţe extraordinare ca urmare a manifestării unor situaţii de urgenţă, fără a fi emise hotărâri;
 2 şedinţe ale grupului de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de seisme şi alunecări de teren, privind: (1) analiza riscului pe care l-a prezentat Pavilionul Boli Interne şi Pavilionul Oncologic şi Dermato-Venerice din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, clădiri expertizate şi încadrate în clasa de risc seismic II şi (2) analiza situaţiei create de alunecarea de teren din satul
Hangu (cătunul Audia), comuna Hangu şi identificarea unor măsuri pentru punerea în siguranţă a cetăţenilor afectaţi şi a bunurilor acestora;
 4 videoconferinţe organizate de către Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.

2. Măsuri dispuse în baza ordinelor şi dispoziţiilor CNSU, conducerii MAI, rezultate în urma participării la videoconferinţe ş.a.
În anul 2017, prevenirea situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Neamţ a constat în adoptarea de către comitetul judeţean a următoarelor acţiuni şi măsuri cu caracter proactiv:
 în vederea pregătirii pentru sezonul rece, au fost organizate activităţile referitoare la prevenirea deceselor prin hipotermie a persoanelor fără adăpost şi a celor care locuiesc în spaţii neîncălzite;
 au fost verificate stocurile de materiale chimice şi antiderapante, utilajele, echipamentele şi mijloacele specifice pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi a înzăpezirii drumurilor, precum şi pentru  deszăpezirea acestora;
 a fost verificată instituirea serviciului de permanenţă la sediile primăriilor;
3. Managementul și gestionarea situațiilor de urgență
Pe teritoriul judeţului Neamţ, în anul 2017, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a gestionat 224 de cazuri, în scădere cu 19,7% faţă de anul anterior când au fost monitorizate 279, din care:
– 123 ca urmare a declanşării riscurilor naturale (37 fenomene hidrometeorologice periculoase şi 86 incendii de vegetaţie);
– 85 ca urmare a declanşării riscurilor tehnologice (1 poluare de apă şi 84 muniţii neexplodate şi nedezactivate rămase din timpul conflictelor militare);
– 16 ca urmare a declanşării riscurilor biologice (16 epizootii).
3.1 Acţiuni şi măsuri cu caracter preventiv:
– au fost suspendate cursurile în toate unităţile de învăţământ din judeţul Neamţ din cauza vremii geroase, privind suspendarea cursurilor şcolare în perioada 09 – 10 ianuarie 2017;
– în vederea pregătirii pentru sezonul de iarnă a fost adoptat şi Programul de măsuri pentru diminuarea potenţialelor efecte negative ale fenomenului de zăpor pe râul BISTRIŢA;
– prin ordin de prefect a fost numită o comisie pentru efectuarea activităţii de inventariere a depozitelor de steril şi de inspecţie a haldelor de steril;

– prin ordin de prefect a fost numită o comisie pentru inventarierea şi evaluarea stării tehnice a construcţiilor uşoare din elemente modulate;

3.2 Acţiuni executate pe timpul producerii situaţiilor de urgenţă:

– personal specializat din cadrul S.G.A. Neamţ, I.S.U. Neamţ şi din cadrul  Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă Borca, Farcaşa şi Poiana Teiului a monitorizat în permanenţă evoluţia fenomenului de zăpor pe cursul râului Bistriţa;
– au fost evacuate persoanele a căror viaţa a fost pusă în pericol de inundaţiile din perioada mai – iulie;
– s-a intervenit cu forţe şi mijloace pentru evacuarea apei din gospodăriile populaţiei;
– a fost coordonată salvarea persoanelor blocate în maşini ca urmare a înzăpezirii căilor de comunicaţii rutiere;

–  au fost identificate şi transportate în spaţiile special amenajate persoanele fără adăpost, pentru prevenirea deceselor prin hipotermie, în conformitate cu prevederile procedurii specifice pe perioada sezonului rece;
3.3 Acţiuni şi măsuri post – eveniment:
-ca urmare a alunecării de teren din satul Hangu (cătun Audia), comuna Hangu, s-au aprobat măsurile pentru monitorizarea şi punerea în siguranţă a locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură și s-a întocmit o Notă de fundamentare şi un Proiect de Hotărâre de Guvern pentru alocarea din Fondul de Rezervă la dispoziţia Guvernului a sumelor necesare realizării obiectivului de investiţii Proiectare structuri de sprijin pentru stabilizare versanți Comuna Hangu, Județul Neamț;
– s-au luat măsuri în vederea asigurării securităţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ prin aprobarea unui Program de măsuri, ca urmare a încadrării în clasa de risc seismic II a Pavilionului „Interne” şi a Pavilionului „Oncologie” – precum şi prin întocmirea unei Note de fundamentare şi promovarea unui Proiect de Hotărâre de Guvern pentru alocarea din Fondul de Rezervă la dispoziţia Guvernului a sumelor necesare realizării Obiectivului de investiţii „Pavilion Secţii Medicale”;
– s-au luat măsuri pentru determinarea cauzelor care au dus la evoluţia defavorabilă a fenomenelor de degradare a structurii de rezistenţă a clădirilor din incinta Ansamblului Mănăstirii Agapia, comuna Agapia, judeţul Neamţ, precum şi pentru supravegherea şi punerea în siguranţă a clădirilor şi limitării accesului persoanelor în zonele cu pericol potenţial;
– s-au luat măsuri, atât pentru identificarea cauzelor ce au determinat starea de degradare avansată a Bisericii „Buna Vestire” a Mănăstirii „Bisericani”;
– s-au întocmit 2 Note de fundamentare şi Proiecte de Hotărâre de Guvern pentru alocarea de fonduri sau ajutoare umanitare pentru reabilitarea infrastructurii afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase în perioada aprilie – iulie 2017;
–  ca urmare a confirmării stării de degradare avansată a monumentului istoric „Palatul Cnejilor”, comuna Ceahlău, judeţul Neamţ s-a aprobat Planul referitor la măsurile şi acţiunile specifice pentru punerea în siguranţă a obiectivului;
– referitor la apariţia celor două situaţii din data de 15.10.2017 (Taşca şi Alexandru cel Bun), precum şi din perioada 28.11.2017 – 04.12.2017 (Tarcău), cazuri în care a fost semnalată prezența urșilor în gospodăriile cetățenilor, s-au întrunit în regim de urgenţă, în cadrul a 2 şedinţe, membrii CJSU, în urma cărora au fost stabilite demersurile necesare pentru a asigura securitatea cetățenilor;
– urmare a alunecărilor de teren produse în satele Buhalniţa şi Grozăveşti din comuna Hangu şi în localitatea Potoci – Bicaz, care au afectat porţiuni din drumul naţional DN 15, a fost aprobat, Programul pentru supravegherea, determinarea cauzelor şi stabilirea unor măsuri pentru punerea în siguranţă a locuinţelor şi obiectivelor de infrastructură afectate.
– în urma incendiului izbucnit la blocul de locuinţe de pe strada Aleea Viorelelor, blocul 16, scările A şi B, din municipiul Piatra Neamţ, au fost convocaţi, în regim de urgenţă, membrii CJSU. În acest sens, în urma şedinţei s-au dispus măsurile necesare în vederea stabilirii gradului de afectare a structurii de rezistenţă pentru obiectivul mai sus menţionat;

4. PARTICIPAREA MEMBRILOR CJSU LA EXERCIŢII, APLICAŢII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE
În anul 2017, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ a coordonat planificarea şi desfăşurarea următoarelor exerciţii:
 exerciţiul intern pentru verificarea fluxului informaţional decizional pentru gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de inundaţii pe râul Cracău;
 activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ în cooperare cu alte componente ale Sistemului de Management al Situaţiilor de Urgenţă pentru intervenţia în cazul producerii unui cutremur în Municipiul Roman (S.C. POLIROM S.A.) şi aplicarea Planului Roşu de Intervenţie al judeţului Neamţ;
 activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ în cooperare cu alte componente ale Sistemului de Management al Situaţiilor de Urgenţă pentru intervenţia în cazul producerii unui accident chimic la S.C. KÖBER S.R.L. Turtureşti şi aplicarea Planului Roşu de Intervenţie al judeţului Neamţ;

5. CONCLUZII
Rezultatele generale înregistrate pe anul 2017 în activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ relevă faptul că acesta şi-a îndeplinit responsabilităţile ce îi revin, acţionând operativ şi respectând întocmai prevederile legislaţiei în vigoare. Mulţumim, prin intermediul acestei ocazii, membrilor comitetului şi grupurilor de suport tehnic, care, pe parcursul întregului ani, au venit în sprijinul activităţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă cu care judeţul Neamţ a luat contact.

VICEPREŞEDINTELE

COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,

(î) INSPECTOR ȘEF,
Lt. col. Mihai Ciprian MITREA

RAPORT DE EVALUARE A REZULTATELOR ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE DE INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL NEAMŢ ÎN ANUL 2017
Vă mulțumesc că ați raspuns invitației noastre și, fiind prima întâlnire cu o parte din dumneavoastră, dați-mi voie să încep cu urările de bine cuvenite la început de an.
Este deja o tradiție dar și o prevedere legală care face referire la prezentarea, de către fiecare instituție publică a unui raport de activitate,   cel puțin odată pe an, document care se găsește publicat și pe pagina de
internet.
Astfel de evaluări constituie un exercițiu de transparență și un semn de respect față de cetățeni, iar pentru noi este totodată un instrument de analiză în scopul îmbunătăţirii activităţii.
Am ţinut să realizăm această evaluare în cadrul Colegiului prefectural, invitând la acest eveniment și partenerii noștri sociali în semn de apreciere pentru buna colaborare pe care am avut-o.
La preluarea mandatului de prefect am începutul activitatea cu trecerea în revistă a tuturor resurselor umane și materiale, a organizării, procedurilor şi raporturilor de lucru ale instituției. Am găsit un mediul de
lucru bine organizat, o instituție care a primit cerificarea privind sistemul integrat de management ISO.
Am spus de la început că sunt adeptul dialogului, transparenței și că ușa prefectului va fi întotdeauna deschisă cetățenilor, reprezentanților autorităților administrației publice locale și ai celorlalte instituții.
Legat de aceasta am folosit cadrul instituțional al comisiei de dialog social și am căutat să aduc părțile implicate în dialog pentru rezolvarea unor probleme concrete cum ar fi deblocarea ridicării gunoaielor,
probleme ale taximetriștilor sau cele ale instructorilor auto.
Analizând perioada pe care am parcurs-o împreună pot spune că nu a fost un an cu probleme majore, dar nici lipsit de dificultăți. Și în vara anului 2017 am avut gospodării afectate de fenomenele meteorologice
periculoase. Nu voi intra în amănunte pentru că, în cadrul acestei întâlniri vom avea și un raport al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Vreau doar să subliniez că în urma demersurilor inițiate de instituția noastră, cu sprijinul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, 51 de cetățeni afectați de inundații sau de incendii au primit ajutoare bănești puse în plată până la sfârșitul anului trecut, în sumă de 177.000 lei.
O zonă de interes pentru public o reprezintă cele două servicii comunitare – pașapoarte și înmatriculări. Pentru îmbunătățirea accesului publicului, anul trecut s-a reușit operaționalizarea unui ghișeu în plus, atât la pașapoarte cât și la înmatriculări. Cetățenii se pot programa on line la cele două servicii comunitare, reducând astfel timpul de așteptare la ghișee. Tot de anul trecut a fost introdus sistemul de supraveghere video a probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere și s-a realizat sistemul de supraveghere video a spațiilor de lucru cu publicul, în vederea monitorizării activităților desfășurate.
Am subliniat aceste măsuri pentru că, în situația în care numărul de personal este limitat și insuficient, ele erau foarte necesare, având în vedere creșterea semnificativă a numărului de cereri pentru serviciile
oferite. Astfel numai pentru înmatricularea vehiculelor au fost depuse în plus față de anul anterior 12560 de documentații și s-au editat cu 8646 permise mai mult..
Și la paşapoarte s-au înregistrat 26.445 cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple, față de 21.680 în anul 2016.
Mi-am propus, de la început, un management modern, consultativ și am încurajat demersurile făcute de echipa responsabilă, pentru recertificarea Sistemului Integrat de Management Calitate – Mediu –
Sănătate și Securitate în Muncă.
Nu vreau să insist cu prezentări de statistici sau rezultate ce pot fi accesate din Raportul publicat pe site-ul instituției, vreau totuși să vă supun atenției doar câteva cifre ce dau o imagine privind dimensiunea
activității funcționarilor din instituție, care compensează prin profesionalism, numărul restrâns de personal. Astfel, în cursul anului 2017 au fost controlate din punct de vedere al legalităţii un număr de 37.893 acte administrative și s-au adoptat 393 de hotărâri în urma analizei a 830 de documentații de fond funciar transmise de autorităţile locale. S-a asigurat reprezentarea instituţiei într-un număr de 975 dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată. S-au verificat şi rezolvat 567 de petiţii și 62 de cereri înregistrate în temeiul Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Au fost înregistrate 2941 de cereri pentru aplicarea apostilei şi au primit rezolvare un număr de 4201 de acte. Deasemenea au fost emise 518 ordine ale prefectului. Am promovat aceeași deschidere în relația cu serviciile publice deconcetrate. În afara activităţii desfăşurate periodic, în cele 10 comisii şi comitete care funcţionează, în coordonarea instituţiei noastre, am avut peste 80 de întâlniri operative cu conducătorii acestora, în cadrul cărora problemele au fost discutate și rezolvate punctual și în limitele legii. Serviciile publice deconcentrate au desfăşurat peste 200 acţiuni din care, o parte au fost iniţiate de către Instituţia Prefectului, iar la altele instituţia a avut calitatea de partener, acţiuni legate în special de programele guvernamentale, proiecte, situaţii de urgenţă, precum şi acţiuni comune de evaluare si control, dispuse prin 27 de ordine ale prefectului.
Așadar punem punct anului trecut, valorificăm experienţele bune și mergem mai departe stabilindu-ne ca principale priorități îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, asigurarea în continuare a transparenței
activității instituției, verificarea respectării legii la nivel teritorial și nu în ultimul rând grija față de siguranța cetățeanului – publică, socială și în situații de urgență.
Nu pot să închei însă, fără a aminti că toate aceste rezultate ale anului trecut nu ar fi fost posibile fără sprijinul tuturor instituţiilor de la nivelul judeţului cărora le aduc mulţumiri pentru întreaga colaborare.