LISTĂ PROIECTE DE HOTĂRÂRE cuprinzând proiectele de hotărâre incluse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 27 Mai 2020, desfășurată on-line

Nr. Pr.PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1HOTĂRÂRE privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2019;
2HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2020;
3HOTĂRÂRE privind completarea valorii de inventar a unei clădiri date în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Piatra Neamț;
4HOTĂRÂRE privind abrogarea parțială a unor Hotărâri de Consiliu Local, prin care s-a aprobat alocarea unor sume de bani;
5HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Publiserv SA pentru anul 2020;
6HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare – parte componentă a serviciului de salubrizare în municipiul Piatra Neamț;
7HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei contractului nr.15.492 din 20.04.2020 de delegare de gestiune prin concesiune a activității de depozitare a deșeurilor, parte componentă a serviciului de salubrizare;
8HOTĂRÂRE pentru modificarea HCL nr.180 din 29.04.2009 privind transmiterea, fãrã platã, în proprietate a suprafeţei de 950 mp teren situat în str. Bulevardul Decebal, nr. 69 A, cãtre Parohia “Naşterea Maicii Domnului” din municipiul Piatra Neamţ;
9HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor mijloace fixe în scopul valorificării lor de către Poliția Locală Piatra Neamț în cadrul Programului de stimularea a înnoirii Parcului auto național RABLA 2020;
10HOTĂRÂRE pentru anularea atribuirii denumirilor unor străzi;
11HOTĂRÂRE pentru actualizarea Nomenclatorului străzilor și a evidenței adreselor imobilelor din intravilanul municipiului Piatra Neamț, aprobate prin HCL nr. 211 din 27.05.2010;
12HOTĂRÂRE pentru completarea inventarului aprobat prin HGR nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al municipiului Piatra Neamt
13HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui spațiu, în suprafață de 12,64 mp, din incinta Complexului Comercial Mall Forum Center;
14HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui spațiu, în suprafață de 13,27 mp, din incinta Complexului Comercial Mall Forum Center;
15HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren, în vederea amplasării unui panou publicitar;
16HOTĂRÂRE privind inventarul parţial al terenurilor proprietate privată a municipiului Piatra Neamţ;
17HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere încheiate între municipiul Piatra Neamţ şi companiile specializate în servicii de reclamă şi publicitate;
18HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Rapoarte de evaluare, stabilirea preţurilor de piaţă şi vânzarea prin licitaţie publică a unor bunuri imobile aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ;
19HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de evaluare, stabilirea preţului de piaţă şi vânzarea directă a unui bun imobil aparţinând domeniului privat al municipiului Piatra Neamţ, situat în str. Mihai Viteazu nr. 19, bl. C1-teren cotă parte indiviză;
20HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Piatra Neamț a unor mijloace fixe, scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea lor;
21HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2019, al S.C. Salubritas S.A., realizat în baza Contractului de delegare de gestiune nr. 46.782 din 06.09.2007, încheiat cu municipiul Piatra Neamţ;
22HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului anual de realizare a serviciului public de administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor de reşedinţă şi a parcărilor închiriate instituţiilor publice sau private din municipiul Piatra Neamţ, pentru anul 2019;
23HOTĂRÂRE pentru aprobarea Raportului de evaluare privind lucrările de investiții executate la imobilul Spațiu comercial – Piața Mărăței, situat în str. Progresului f.n.;
24HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț;
25HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.5.1 la HCL nr.294 din 26.09.2019 și închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile situate în incinta Ștrandului Municipal;
26HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamț”;