DISPOZIŢIE

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;
În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 2 lit.a), art. 134 alin. 4), alin. 5 lit.a²), art. 135 alin. 1, alin. 3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUN:

Art.1 – Se convoacă în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 19.02.2021 – ora 13:00, desfășurată în sala de festivități a Colegiului Național Petru Rareș, din str. Ştefan cel Mare nr. 4 – 8.
Art.2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.
Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței Consiliului Local.
Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail pusă la dispoziția consilierilor locali.
Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 19.02.2021

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE:
1.HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 30.000 lei Direcției de Asistență Socială a municipiului Piatra Neamț, pentru organizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 și completarea HCL nr.21/28.01.2021;
– iniţiator – Primar Andrei Carabelea
2.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului ”Dezvoltarea unei facilități recreaționale și de vizitare în Parcul Pădure Cozla Piatra Neamț, pentru încurajarea unei vieți active”;
– iniţiator –– Primar Andrei Carabelea
3.HOTĂRÂRE privind alegerea unui viceprimar;
– iniţiator – Primar Andrei Carabelea