Implementarea proiectului POCU 74/6/18/107590

„Șansa la educație, viitor asigurat”

 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț, Inspectoratul Școlar Județean Harghita, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și Asociația Română de Literație Iași, implementează proiectul Șansa la educație, viitor asigurat (SEVA), POCU 74/6/18/107590, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 10i, din cadrul Apelului de proiecte Școala pentru toți.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea și implementarea unor măsuri integrate în domeniul educației, în vederea creșterii participării școlare a copiilor și prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a școlii, precum și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din 10 unități de învățământ din județele Neamț, Botoșani și Harghita.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin intervenții integrate pentru 260 de copii la nivelul educației timpurii și pentru 540 de copii la nivelul învățământului primar și secundar inferior, intervenții ce vizează creșterea accesului și participării la învățământul obligatoriu, reducerea absenteismului și minimizarea decalajului cauzat de situația de risc educațional. De asemenea, proiectul va oferi oportunități de reîntoarcere în sistemul de educație pentru 200 de tineri și adulți care au părăsit timpuriu școala. In cadrul proiectului se vor crea oportunități pentru dezvoltarea competențelor profesionale pentru 260 de cadre didactice din învățământul preuniversitar. In procesul educativ vor fi implicați atât părinții (150 de părinți), cât și comunitatea, facilitându-se dialogul școala-familie-comunitate. Proiectul contribuie la dezvoltarea unei culturi pro-active, nediscriminatorii, ecologice si autosustenabile în rândul participanților, prin instrumentele folosite, workshop-urile organizate și parteneriatele create.

Valoarea totală a proiectului este de 7.909.693,66 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 6.848.119,11 lei, reprezentând valoarea cofinanțării Uniunii Europene prin Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul se derulează începând cu 14 mai 2018 și are o perioadă de implementare de 36 de luni.

 

 

Coordonator expert local

Inspector școlar Rodica CIUCHI

Proiectul planului de școlarizare și organizarea rețelei școlare în anul  2019-2020

 

Prin prezentul comunicat vă informăm că, proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, a fost avizat de CLDPS Neamț și aprobat de Consiliul de administrație al Inspectoratul Școlar Județean Neamț vineri 18 ianuarie 2019. Ulterior, miercuri 23 ianuarie 2019, acesta a fost depus la MEN în vederea emiterii HG pentru aprobarea sa.

Ca element de noutate, pentru anul viitor se intenționează ca 35% din absolvenții clasei a VIII-a să fie cuprinși în învățământul profesional/dual. Corelat și cu Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 au fost propuse pentru clasa a IX-a învățământ profesional 60 de clase (din care 3 pentru învățământul special) la IP/dual (35,5% din total). Unitățile școlare au propus meserii la toate domeniile de calificare care funcționează autorizat/acreditat și pentru care există solicitări ale agenților economici (gradul de satisfacere al acestora fiind de 93,8%). Repartizarea celor 109 clase de liceu a fost efectuată în corelare cu țintele PLAI Neamț astfel : 52 de clase la învățământul teoretic, 19 clase la învățământul vocațional și 38 de clase la învățământul tehnologic.

Pentru nivelele de școlarizare preșcolar, primar și gimnazial s-a avut în vedere ca toți copii/elevii să fie cuprinși în aceste forme de școlarizare, inclusiv pentru elevii cu program integrat și cei cu nevoi speciale. La aceste nivele de școlarizare, pentru creșterea calității actului didactic și reducerea cheltuielilor salariale, s-a avut în vedere, pe cât posibil, diminuarea claselor la  învățământ simultan/ dublu-simultan și includerea elevilor, de la structurile cu efective extrem de reduse la școlile de centru, cu precădere în zonele rurale.

Au fost propuse 2 clase la clasa a IX-a și 9 clase la clasa a XI-a liceu învățământ liceal seral, 4 clase a IX-a învățământ liceal cu frecvență redusă; 16 clase la învățământul postliceal și de maiștri, 2 clase stagii de pregătire practică și 89 de grupe pentru învățământul sportiv de performanță din cluburile sportive. În funcție de numărul de norme aprobate a fost propus planul de școlarizare la Palatul și cluburile copiilor și la Centrul județean de excelență. Pentru cei care doresc să își completeze studiile primare și gimnaziale au fost propuse un număr de 15 clase la forma de învățământ ”A doua șansă”.

Despre rețeaua școlară pentru anul 2019-2020, care se află postată pe site-ul IȘJ Neamț, ca element de noutate este modificarea denumirilor unor unități care nu mai școlarizează nivelul liceal, acestea urmând a se numi școli profesionale. O situație deosebită o regăsim la Dămuc, unde de câțiva ani numărul elevilor, care doresc să continue în comuna natală prin învățământ profesional, nu permite constituirea unei clase, iar școala se va numi gimnazială. 

A fost înființată o unitate de învățământ particular Liceul Teoretic ”I.C.Parhon”, Piatra-Neamț și a fost închisă, la cererea organizației conducătoare, Grădinița ”Roza Venerini” Pildești, comuna Cordun. Pentru a nu se afecta accesul copiilor la educație, în acest caz a fost suplimentat planul de școlarizare al Școlii Gimnaziale nr.1 Pildești cu 2 clase la învățământul preșcolar.

Rețeaua școlară va fi constituită din 329 de unități școlare : 150 cu personalitate juridică și 179 de structuri arondate (din care 144 în mediu rural).

Cele 150 de unități școlare cu personalitate juridică se clasifică astfel :

 • unități de învățământ preșcolar : 6 (din care 2 în mediu rural)
 • unități de învățământ gimnazial : 90 (din care 71 în mediu rural)
 • unități de învățământ liceal : 37 (din care 10 în mediu rural)
 • unități de învățământ postliceal : 6
 • unități de învățământ profesional : 5 (toate în mediu rural)

La acestea se adaugă unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare : un palat și 3 cluburi ale copiilor (din care unul în mediu rural), un centru de excelență și un club sportiv școlar.

Inspector școlar,

Prof. Constantin-Mircea Corlăţeanu

OLIMPIADE ȘCOLARE

AN ȘCOLAR 2018-2019 

Ministerul Educației Naționale a aprobat OMEN nr. 3016/09.01.2019, care cuprinde Calendarul competițiilor școlare internaționale, naționale și regionale pentru anul școlar 2018 – 2019.

Calendarul include următoarele categorii de competiții școlare:

 • olimpiade și concursuri școlare internaționale desfășurate în România și în străinătate, cu participarea elevilor români, respectiv activități de selecție și pregătire a loturilor naționale pentru participarea la olimpiadele internaționale din 2019;
 • olimpiade naționale școlare;
 • concursuri naționale școlare finanțate de Ministerul Educației Naționale;
 • concursuri naționale școlare fără finanțarea Ministerului Educației Naționale;
 • activități educative naționale finanțate de Ministerul Educației Naționale;
 • activități educative naționale, respectiv activități educative regionale și interjudețene fără finanțarea Ministerului Educației Naționale.

 

Au început din luna decembrie 2018 și sunt în derulare etapele locale ale olimpiadelor pe discipline.

În data de 19 ianuarie 2019 a avut loc prima olimpiadă județeană OJ Științele pământului, și urmează pe 16 februarie 2018 olimpiadele județene cu OJ Chimie, OJ Greacă veche, până în luna mai.

Începând din 19 aprilie vor avea loc olimpiadele naționale (în vacanța de primăvară).

 

La noi în județ,  se vor organiza următoarele faze naționale și internaționale ale olimpiadelor:

OLIMPIADA DE INFORMATICĂ PE ECHIPE 27 februarie – 2 martie la COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ.

OLIMPIADA NAȚIONALA DE ARGUMENTARE, DEZBATERE ȘI GÂNDIRECRITICA „TINERII DEZBAT” 8-13 iulie 2019

OLIMPIADA INTERNAȚIONALA DE ASTRONOMIE – octombrie 2019 la COLEGIUL NAȚIONAL PETRU RAREȘ

Etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020

În conformitate cu art. 4 (1), din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, anexă la OMEN nr.5460/12.11.2018, etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar se organizează conform prezentei Metodologii şi sunt, în ordinea în care se desfăşoară , următoarele:

 1. a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ, a aprobării planurilor de şcolarizare și a ofertei educaționale;
 2. b) constituirea cu prioritate a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, urmată de constituirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru

cadre didactice debutante repartizate pe posturi publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată;

 1. c) întregirea normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări şi completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care este titular/consorțiului şcolar;
 2. d) soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2);
 3. e) stabilirea personalului didactic care îndeplinește condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2019 şi a personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care se menţine în activitate ca titular peste vârsta de pensionare în anul şcolar 2019-2020;
 4. f) stabilirea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi publicarea acestora în vederea ocupării cu personal didactic;
 5. g) completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), cărora nu li se poate constitui catedra la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ în care sunt angajate pe perioadă nedeterminată/determinată sau la nivelul consorţiului şcolar, în baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
 6. h) transferarea personalului didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, disponibilizate prin restrângere de activitate, prin restructurarea reţelei şcolare sau prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ;
 7. i) repartizarea, în şedinţă organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;
 8. j) pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), ), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, pe criteriul apropierii de domiciliu;
 9. k) stabilirea personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de personal didactic titular în învăţământul preuniversitar şi se reîncadrează în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2019-2020, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării;
 10. l) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2019-2020, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ şi care a obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018 şi/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii;
 11. m) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, prin concurs naţional, în condiţiile prezentei Metodologii;
 12. n) repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursul naţional, sesiunea 2019, pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, cu păstrarea statutului de cadre didactice titulare, în condiţiile prezentei Metodologii;
 13. o) detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar, precum şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019;
 14. p) stabilirea continuităților pentru detaşare la cerere şi detașarea la cerere în baza mediei de repartizare de minimum 5 (cinci) obținute la concursul național, sesiunea 2019;
 15. q) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă determinată, prin concurs naţional, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care au obţinut cel puţin minimum media 7 (şapte) la concursul naţional sesiunea 2019 şi care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2019-2020 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile

naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018 şi/sau 2017,respectiv 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii;

 1. r) detaşarea la cerere prin concurs specific a personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar, precum şi a cadrelor didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019;
 2. s) prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2019-2020, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care a obţinut media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018, 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile prezentei Metodologii;
 3. t) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018 şi/sau 2017, în condiţiile prezentei Metodologii;
 4. u) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă determinată, prin concurs naţional, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019;
 5. v) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante pentru angajare pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018, 2017, 2016, respectiv în baza mediei de repartizare minimum 7 (șapte) obţinute la concursurile naţionale de ocupare, sesiunile 2015, 2014 sau 2013 în condiţiile prezentei Metodologii;
 6. w) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal didactic calificat prin plata cu ora;
 7. x) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unităţile de învăţământ, prin concurs/testare organizat(ă) la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti;
 8. y) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe parcursul anului şcolar, conform reglementărilor stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 

 Inspector managementul resurselor umane,

                                                                                                                  prof. Cristinel Secară