RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA GĂRZII NAȚIONALE DE MEDIU COMISARIATUL

JUDEŢEAN NEAMŢ ÎN ANUL 2018

In cursul anului 2018, Comisariatul Judeţean Neamţ al Gărzii Naţionale de Mediu, corp de control cu atribuţii în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului a realizat în total 893 de acţiuni de inspecţie şi control, dintre care 391 de inspecţii planificate şi 502 de controale neplanificate.

Controalele planificate au fost efectuate conform Planului anual aprobat prin Decizia Comisariatului General al Gărzii Naţionale de Mediu la obiectivele cu impact semnificativ asupra mediului de pe teritoriul judeţului Neamț. Dintre acestea, 28 controale s-au efectuat ca urmare a unor tematici dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu și 7 controale s-au efectuat la obiective care prezintă pericol de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO). S-a pus accent pe
corelarea modului de desfăşurare a activităţii de control SEVESO cu exigenţele impuse de prevederile legale în domeniu (Legea nr. 59/ 11.04.2016) și s-a acordat o atenţie deosebită modului de stabilire a criteriilor de modificare/scoatere/includere în/din lista de control SEVESO a unor amplasamente.

În domeniul biodiversității s-au efectuat controale la toți administratorii ariilor naturale protejate din județ.
Controalele neplanificate au acoperit majoritatea tipurilor de acţiuni de inspecţie şi control prevăzute de HGR nr. 1005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, cu modificările ulterioare, respectiv:
– 153 controale pentru verificarea reclamaţiilor şi sesizărilor primite la GNM-CJ Neamţ,
– 149 controale tematice dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu,
– 81 controale au fost efectuate în comun cu alte autorităţi, respectiv cu Sistemul de Gospodărire a Apelor, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ, Instituţia Prefectului – Judeţul Neamţ etc…,
– 32 inspecţii pentru verificarea modului de respectare a actelor de reglementare,
– 31 inspecţii pentru verificarea realizării măsurilor impuse la controalele anterioare,
– 30 inspecţii în urma autosesizării GNM,
– 21 controale pentru identificarea de obiective noi,
– 5 controale pentru emiterea/revizuirea actelor de reglementare.

Controalele neplanificate dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu au vizat, în special, activităţi prioritare în domeniul protecţiei mediului: verificarea depozitelor de deșeuri nepericuloase din zonele urbane, salubrizarea localităţilor, comerţul cu lemn şi produse de lemn, respectarea condiţiilor din actele de reglementare eliberate pentru microhidrocentrale, activități de extracție agregate minerale, activităţile de colectare, stocare temporară, tratare, valorificare şi transport deşeuri periculoase, ambalaje și deșeuri de ambalaje, activităţile desfăşurate în ariile naturale protejate.

Ca urmare a controalelor planificate şi neplanificate efectuate în cursul anului 2018, s-au aplicat 49 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 347.500 lei. S-a aplicat o amendă în cuantum de 100.000 lei pentru nerespectarea condițiilor impuse prin autorizația de mediu, două amenzi, fiecare în cuantum de 50.000 lei pentru nerealizarea măsurilor dispuse la controalele anterioare ale comisarilor GNM și trei amenzi, fiecare în cuantum de 30.000 lei pentru funcționarea în lipsa autorizației de mediu, pentru nerespectarea legii privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase și pentru realizare de lucrări în lipsa actelor de reglementare din punct de vedere al mediului.

În anul 2018 activitatea prioritară a Comisariatului Județean Neamț a fost orientată spre soluționarea problemei privind gestionarea deșeurilor în concordanță cu prevederile legislației din domeniu, respectiv:
1. asigurarea colectării selective a deșeurilor la sursa de generare,
2. asigurarea prestării serviciilor de salubritate în toate localitățile județului,
3. verificarea spațiilor de eliminare și a instalațiilor de valorificare a deșeurilor,
4. acțiuni de control pentru depistarea și eliminarea depozitelor neautorizate de deşeuri și pentru prevenirea abandonării de deșeuri în locuri neamenajate şi în mod special în mediul rural, pe malurilecursurilor de apă,
5. verificarea respectarii prevederilor legale, inclusiv a prevederilor autorizației de mediu, în domeniul gestionării deșeurilor,
6. referitor la spațiile autorizate pentru depozitarea temporară a deșeurilor (Roman și Târgu Neamț) Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Neamţ a întreprins demersuri pentru sistarea depozitării de deșeuri în spațiile temporare și ransportarea și relocarea deșeurilor menajere depozitate temporar în depozitul conform Girov construit în cadrul proiectului „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”,
7. punerea în exploatare a tuturor componentelor „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”,
8. controlul monitorizarii postinchidere a depozitelor de deșeuri menajere și a depozitelor de deșeuri industriale periculoase și inerte închise conform obligațiilor stipulate prin HG 356/2005 privind depozitare deșeurilor,

În acest context, Comisariatul Județean Neamț al Gărzii Naționale de Mediu realizează anual controale privind starea de salubritate a localităților, cursurilor de apă și căilor de comunicație, precum și realizării și întreținerii șanțurilor și rigolelor în localități pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari. În anul 2018 a realizat 33 controale la administrațiile publice locale din județ. Urmare a acestor acțiuni de inspecție s-au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 23.000 lei pentru depozitări neconforme de deşeuri menajere, deşeuri din construcţie, resturi vegetale şi gunoi de grajd în locuri neautorizate, pentru eliminare de deșeuri în spații neautorizate, pentru nedepunerea declarației la Administrația Fondului pentru Mediu.
Având în vedere, acumulările de plutitori pe luciul de apă al Lacului Izvorul Muntelui Bicaz, plutitori care provin din abandonările de deșeuri din localitățile riverane lacului și din amonte de acesta, fiind antrenați în pârâuri, râul Bistrița și Lacul Izvorul Muntelui în perioade bogate în precipitații, GNM CJ Neamț a efectuat controale la SGA Neamț, SPEEH – Hidroelectrica SA și în localitățile riverane Lacului Izvorul Muntelui. Cu ocazia acestor controale s-au impus măsuri ferme de igienizare a luciului de apă, în raza de competență și au fost verificate contractele de salubrizare ale agenților economici care activează în zonă. O mare pondere în activitatea de control din 2018 a avut-o si rezolvarea reclamaţiilor.
Astfel, din cele 153 de reclamaţii verificate, 47 au vizat un management defectuos al deşeurilor, 32 au vizat activitatea de creştere a animalelor în gospodăriile cetăţenilor, 20 au vizat deversări de ape uzate menajere, celelalte au vizat aspecte privind calitatea aerului, depăşiri ale nivelului de zgomot, condiţiile de bunăstare a animalelor din grădinile zoologice, activitatea de exploatare forestieră, calitatea apelor, s.a. Urmare a neconformităților constatate s-au aplicat 14 sancțiuni contravenționale principale ( amenzi și avertismente) în cuantum de 10.000 lei și o sancțiune complementară de suspendare a activității și s-au dispus măsuri de remediere a deficiențelor.
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1169/2017 pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante, reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu Comisariatul Județean Neamț și ai Agenției pentru Protecția Mediului Neamț au emis puncte de vedere favorabile pentru aprobarea recoltării/capturării unor exemplare de urs, din zone unde exista riscul de producere a unor incidente asupra sănătății și securității publice.

Precizăm că în cursul anului 2018 nu au fost înregistrate poluări, accidente sau incidente care să ducă la afectarea gravă a factorilor de mediu (apă, aer, sol).
În cursul anului 2018, GNM CJ Neamţ a organizat şi a participat la acţiuni de conştientizare a importanţei protecţiei mediului, punând accent pe educarea și implicarea elevilor. De asemenea, în cadrul proiectului “100 pentru 100”, inițiat de către Garda Națională de Mediu, în data de 02.11.2018 angajații Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Neamț au plantat 100 de puieți de paltin și molid pe un teren aparținând Municipiului Piatra Neamț, situat la baza Muntelui Pietricica, pentru a marca în mod simbolic aniversarea Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Cu deosebită stimă ,

Comisar Sef,
Dr. Jr. Petrariu Iftime