În perioada 01 – 30.04.2020, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2020, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

 • ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA APRILIE:

 

Cu respectarea prevederilor art. 49 din Decretul Presedintelui României nr. 240/14 aprilie 2020, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, s-au efectuat controale de către inspectorii de muncă, în special în cazurile în care s-a reclamat utilizarea muncii nedeclarate sub toate formele reglementate de Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare şi în cazurile în care se reclamă încălcarea normelor SSM de natură să pună în pericol securitatea şi sănătatea salariaţilor la locul de muncă.

 

 

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

 

În luna aprilie, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost realizate un număr de 8 acţiuni de control în teren ca urmare a sesizărilor / accidentelor de muncă. S-au constatat un număr de 21 neconformităţi și au fost dispuse 25 de măsuri pentru remedierea deficienţelor.

Au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale din care 6 amenzi în cuantum total de 23.000 lei şi 15 avertismente contravenționale.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 11  evenimente de muncă. Cauzele  cel mai des întâlnite pentru evenimentele comunicate se referă la : utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, cădere de la înălţime sau de la acelaşi nivel, accident de circulaţie.Dintre evenimentele comunicate, unul a fost mortal. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare. 

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna aprilie 2020, au fost realizate un număr total de 3 controale în teren ca urmare a unor sesizări în domeniul relațiilor de muncă. Urmare a neconformităţilor constatate au fost dispuse 10 măsuri şi au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale, din care 3 amenzi în cuantum total de 4.500 lei şi 2 avertismente contravenționale.

 ACŢIUNI ALTERNATIVE ACTIVITĂŢII DE CONTROL

În cursul lunii aprilie, pe lângă controalele efectuate în teren, inspectorii de muncă au contribuit la diseminarea informaţiilor privind prevenirea contaminării lucrătorilor cu COVID-19. În acest sens au fost comunicate angajatorilor prin e-mail un număr de 948  notificări cu aceste informații.

În același context, în scopul prevenirii răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus , au fost transmise prin e-mail un număr de 91 de  notificări cu informații referitoare la punerea pe piață a echipamentelor individuale de protecție (EIP).

Inspectori de muncă  din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț au acordat sprijin Agenției Judeţene de Plăți și Inspecție Socială Neamț şi  Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ pentru verificarea agenților economici care au solicitat acordarea indemnizaţiilor pentru salariaţii care au avut contractele individuale de muncă suspendate conform art.52, alin.1 lit.c din Codul muncii( șomaj tehnic), conform  OUG nr. 30/2020 şi nr.32/2020, cu modificările și completările ulterioare.

 • EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA APRILIE : 

I.Întărirea parteneriatelor cu patronatele şi sindicatele, prin permanentizarea întâlnirilor în cadrul Consiliului Consultativ Tripartit.

În data de 21 aprilie 2020, din motive de siguranță medicală legate de pandemia de coronavirus, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfășurat de la distanță, actele normative de interes pentru activitatea organizațiilor patronale, agenților economici și organizațiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, fiind transmise prin e-mail membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

II.Acţiuni de verificare a respectării art.33 alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pentru verificarea respectării art.33 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit căruia toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art.2 din legea mai sus menţionată au obligația  de a publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și de a menține publicată, o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz,etc.,inspectorii de muncă din cadrul compartimentului control relații de muncă au verificat un număr de 263 site-uri ale instituțiilor publice din județul Neamț.

 • NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA APRILIE:
 1. Legea nr. 31 din 31 martie 2020 pentru abrogarea 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
 1. Legea nr. 33 din 31 martie 2020 pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 şi pentru abrogarea 10 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
 2. Legea nr. 35 din 31 martie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;
 3. Ordinele Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr.740,741,742 şi 743 din 31.03.2020;
 4. Ordinul ministrului finanţelor publice 1.819 din 31 martie 2020 pentru modificarea şi completarea art. 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, precum şi pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017;
 5. Legea nr. 37 din 2 aprilie 2020 pentru completarea  139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 6. Ordinul ministrului finanţelor publice 1.801 din 25 martie 2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare – Forexebug;
 7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 39 din 2 aprilie 2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;
 8. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41 din 2 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ;
 9. Ordonanţa Militară 7 din 4 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
 10. Legea nr. 42 din 3 aprilie 2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 11. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 38 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice;
 12. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă;
 13. Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 442 din 2 aprilie 2020 privind completareaNormelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018;
 14. Ordonanţa Militară 8 din 9 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
 15. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 1.828 din 6 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri pentru înregistrarea persoanelor autorizate să dispună plăţi din conturile instituţiilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare – Forexebug prin “Punctul Unic de Acces”;
 16. Decretul 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
 17. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50 din 15 aprilie 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;
 18. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 51 din 15 aprilie 2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
 19. Ordinul ministrului finanţelor publice 1.832 din 6 aprilie 2020 pentru semnarea şi transmiterea unor documente prevăzute în .Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002;
 20. Ordinul ministrului finanţelor publice 1.865 din 15 aprilie 2020 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi de modificare a Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
 21. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49 din 15 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială;
 22. Ordonanţa Militară 9 din 16 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
 23. Ordinul Ministerului Sănătăţii 633 din 16 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017;
 24. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 53 din 15 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 25. Ordinul Ministerului Sănătăţii 643 din 22 aprilie 2020 privind aprobarea modalităţii de plată şi pontaj pentru personalul detaşat sau delegat din unităţile sanitare publice pe durata stării de urgenţă ;
 26. Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 848 din 23 aprilie 2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;
 27. Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 849 din 23 aprilie 2020 pentru aprobarea modelului de declaraţie pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 28. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 55 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de protecţie socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
 29. Legea nr. 51 din 27 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 30. Ordonanţa Militară 10 din 27 aprilie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.